DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 2052 — z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15650

Nr 240

2053 — z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej 0Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15664 2054 — z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy 0o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych   .   .   .   .   .   . 15667 2055 — z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw 0paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15668 2056 — z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno0-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego   .   .   .   .   .   . 15679 2057 — z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych   .   .   . 15680 2058 — z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz nie0których innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15681 2059 — z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych   .   .   .   .   .   . 15695 2060 — z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych 0oraz o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie morskim  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15703 ROZPORZÑDZENIA: 2061 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych   .   . 15706 2062 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwa0rzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej   .   .   . 15715 2063 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zw∏ok´ oraz op∏aty prolongacyjnej, dokonywania zaokràgleƒ oraz zakresu informacji, które muszà 0byç zawarte w rachunkach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15717 2064 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oÊwiadczenia o nierucho0moÊciach i prawach majàtkowych mogàcych byç przedmiotem hipoteki przymusowej 15719 2065 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia p∏atników i inka0sentów pobierajàcych podatki na rzecz bud˝etu paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   . 15722 2066 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia 0do przeprowadzenia kontroli podatkowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15722 2067 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaÊwiadczeƒ wydawanych przez 0organy podatkowe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15727 2068 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych 0oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15741 2069 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci organów podatko0wych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15743 2070 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia 0niektórych grup p∏atników z obowiàzku pobrania podatku   .   .   .   .   .   .   .   . 15746 2071 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na 0finansowanie Êwiadczeƒ z tytu∏u urlopów górniczych i zasi∏ków socjalnych   .   .   . 15747 2072 — Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wype∏0niania   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15749