DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 239

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2026 — z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ na morzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15522 2027 — z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15526 2028 — z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 . . . . . . . . . . . . . .15531 2029 — z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych warunków bezpiecznej pracy ze êród∏ami promieniowania jonizujàcego . . . . . . . . . . . . . . . .15536 2030 — z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania ska˝eƒ promieniotwórczych i placówek prowadzàcych pomiary ska˝eƒ promieniotwórczych . . . . . .15553 2031 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15558 2032 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych sprz´tu dozymetrycznego .15558 2033 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów post´powania awaryjnego w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15560 2034 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków . . . . . . .15569

2035 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic mi´dzy Êródlàdowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewn´trznymi i wodami morza terytorialnego . . . . .15572 2036 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami . . . . . . . . . . . . . . . . .15573 2037 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeƒ kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15574 2038 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dzia∏alnoÊci normalizacyjnej zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . .15575 2039 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . .15577 2040 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów wspó∏dzia∏ania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rzàdowej . . . . . . . . . . .15581 2041 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru cz∏onków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym . . . . . . . . .15582 2042 — z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15583

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 239

— 15522 —

Poz. 2026

2043 — z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania przy przyznawaniu, wyp∏acaniu oraz finansowaniu niektórych Êwiadczeƒ kombatantom i innym osobom uprawnionym . . . . . . . . . . . . . . . . . .15587 2044 — z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15588 2045 — z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania i trybu przekazywania cz´Êci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw . . . . . . . . . . . .15588

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 2046 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów post´powania w przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca pole elektromagnetyczne powoduje zak∏ócenia pracy innej aparatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15589 2047 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia stanowisk oraz mno˝ników do ustalenia sk∏adników wynagrodzenia w s∏u˝bie zagranicznej . . . . . . . . . . .15590 2048 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wykonujàcym obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15595 2049 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego . . . . . . . . .15600

ROZPORZÑDZENIE 2050 — Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . .15602

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2051 — z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . . .15648

2026
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ na morzu. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) sposób organizacji zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ na polskich obszarach morskich; 2) jednostki organizacyjne wspó∏dzia∏ajàce w zakresie zwalczania zagro˝eƒ na morzu z Morskà S∏u˝bà Poszukiwania i Ratownictwa, zwanà dalej „S∏u˝bà SAR”; 3) podmiot w∏aÊciwy do opracowania krajowego planu zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ Êrodowiska morskiego, zwanego dalej „Krajowym Planem”, i jego elementy sk∏adowe;