DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 236

ROZPORZÑDZENIA: 1983 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego .15230 1984 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich . . . . . . . . . . . . . . . . .15233 1985 — Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci kar pieni´˝nych w transporcie drogowym . . . . . . . . . . .15235 1986 — Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15237 1987 — Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta∏cajàcych dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne . . . . . . . . . . . .15237 1988 — Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczàcych funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urzàdzeƒ odbiorczych . . . . . .15243 1989 — Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków . . . . . . .15264 1990 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15267 1991 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15268 1992 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta∏ego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporzàdzenia . . .15275 1993 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu post´powania przy przyznawaniu i wyp∏acaniu inwalidom wojennym refundacji z tytu∏u op∏aconej sk∏adki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych . . . . . . . . . .15278 1994 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . .15279 1995 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie po∏àczenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemys∏u Paszowego . . . . . .15280

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 236

— 15230 —

Poz. 1983

1996 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomi´dzy organami prowadzàcymi ewidencj´ ludnoÊci oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL . . . . . . . . . . . . . . .15281 1997 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15283 1998 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie post´powania z kierowcami naruszajàcymi przepisy ruchu drogowego . . . . . .15283 1999 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zg∏aszania i przyjmowania danych niezb´dnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludnoÊci i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych .15303 2000 — Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogà byç doraênie dostarczane w zwiàzku z udzielanym Êwiadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzàcych w sk∏ad zestawów przeciwwstrzàsowych, ratujàcych ˝ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15317

1983
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego. Na podstawie art. 9 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprzestaniu ———————
1)

wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 106, poz. 1208 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 844) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. § 2. Do wyczerpania nak∏adu, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 lipca 2003 r., mo˝e byç równie˝ stosowany przez podatników, z wyjàtkiem podatników, o których mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, wzór zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia. § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Minister Finansów: w z. I. O˝óg

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.