You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA BUD˚ETOWA 1981 — na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 14953

Nr 235

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1982 — z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego 0prokuratorów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15226

1981
U S TA W A B U D ˚ E T O WA NA ROK 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. Art. 1. 1. Dochody bud˝etu paƒstwa ustala si´, zgodnie z za∏àcznikiem nr 1, na kwot´ 155.697.654 tys. z∏. 2. Wydatki bud˝etu paƒstwa ustala si´, zgodnie za∏àcznikiem nr 2, na kwot´ nie wi´kszà ni˝ 194.431.654 tys. z∏. 3. Deficyt bud˝etu paƒstwa ustala si´ na kwot´ nie wi´kszà ni˝ 38.734.000 tys. z∏. 2. Przyrost zad∏u˝enia na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów i uzyskanych po˝yczek zagranicznych oraz z tytu∏u emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynki zagraniczne nie mo˝e przekroczyç kwoty 37.000.000 tys. z∏, w tym z tytu∏u emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynki zagraniczne, wed∏ug wartoÊci nominalnej, nie mo˝e przekroczyç kwoty 23.000.000 tys. z∏. 3. Limity okreÊlone w ust. 1 i 2 nie majà zastosowania do kredytów i po˝yczek zagranicznych oraz emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych przeznaczonych na przedterminowà sp∏at´, wykup lub zamian´ zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa, a tak˝e na sp∏at´ zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z ustaw, orzeczeƒ sàdów lub innych tytu∏ów, z wyjàtkiem terminowej sp∏aty kredytów i po˝yczek zagranicznych, z zastrze˝eniem ust. 4. 4. WartoÊç nominalna nowo zaciàgni´tych zobowiàzaƒ na cele, o których mowa w ust. 3, nie mo˝e przekroczyç kwoty 53.000.000 tys. z∏. Art. 6. 1. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw finansów do dokonywania wzajemnych przeniesieƒ wydatków planowanych na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa pomi´dzy cz´Êciami bud˝etu paƒstwa, z których finansowane sà wydatki na obs∏ug´ d∏ugu zagranicznego Skarbu Paƒstwa oraz na obs∏ug´ d∏ugu krajowego Skarbu Paƒstwa. 2. Do przenoszenia wydatków, o których mowa w ust. 1, w ramach cz´Êci bud˝etu paƒstwa, z których finansowana jest obs∏uga d∏ugu Skarbu Paƒstwa, nie

Art. 2. Zestawienie programów realizowanych ze Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych, niepodlegajàcych zwrotowi, zawiera za∏àcznik nr 3. Art. 3. Ustala si´ przychody bud˝etu paƒstwa na kwot´ 266.723.326 tys. z∏, a rozchody bud˝etu paƒstwa na kwot´ 227.989.326 tys. z∏ — z tytu∏ów wymienionych w za∏àczniku nr 4. Art. 4. èród∏em pokrycia po˝yczkowych potrzeb bud˝etu paƒstwa, w tym deficytu bud˝etu paƒstwa, sà Êrodki pozostajàce na rachunkach bud˝etu paƒstwa w dniu 31 grudnia 2002 r., przychody z tytu∏u sprzeda˝y skarbowych papierów wartoÊciowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytu∏u kredytów i po˝yczek zagranicznych oraz przychody z innych tytu∏ów. Art. 5. 1. Przyrost zad∏u˝enia na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. z tytu∏u emisji i sp∏aty skarbowych papierów wartoÊciowych na rynku krajowym nie mo˝e przekroczyç kwoty 60.000.000 tys. z∏, przy czym przez sp∏at´ papierów wartoÊciowych nale˝y rozumieç w szczególnoÊci ich wykup, przedterminowy wykup, wczeÊniejszy wykup, odkup oraz zamian´.