DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1892 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Paƒstwa Izraela . . . .14269 1893 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Chorwacji . .14287 1894 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . .14295 1895 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàczych z Republiki Tureckiej . . .14301 1896 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Wysp Owczych . . . .14318 1897 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14323 1898 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywo˝one z zagranicy . . . . . . . . .14335 1899 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14363 1900 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14364 1901 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu rejestrowania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu taryfowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14366 1902 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o zaliczonej iloÊci lub wartoÊci towarów na poczet plafonu taryfowego oraz sposobu rejestrowania towarów obj´tych plafonem taryfowym . . . . . . . . . .14374 1903 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicà towarami obj´tymi automatycznà rejestracjà oraz sposobu rejestrowania tych towarów . . . . . . . . . . . . . . .14375

Nr 227

1892
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Paƒstwa Izraela. Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 i art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks ———————
1)

celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.