You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1763 — z dnia 30 paêdziernika 2002 r. zmieniajàca ustaw´ o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej . . . . . . . . . . . .13229 ROZPORZÑDZENIA: 1764 — Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci, szczegó∏owego sposobu ustalania oraz warunków i terminów uiszczania op∏at za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d . . . . . . . . . . . .13230 1765 — Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych . . . . . . . . . . . . . .13231 1766 — Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeda˝y detalicznej .13234 1767 — Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach . . . . .13236 1768 — Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie okreÊlenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglàdów statków morskich . . . . . . . . . . . . .13239 1769 — Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów . . . . . . . . . . . . . . . . . .13246 1770 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç lokale aptek zak∏adowych w zak∏adach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej . . . . . . . . . . . . . . .13260 1771 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczej s∏u˝by wojskowej i nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . . .13262 1772 — Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13263 1773 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu nale˝noÊci pieni´˝nych za podró˝e s∏u˝bowe . . . . . . . . . . . . . . . . .13263 1774 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego . . . . . . . . . . . . .13266 1775 — Ministra Ârodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny ˝ywej, tusz zwierzyny i ich cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . .13268 1776 — Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dost´pnoÊci produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13270 1777 — Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wst´pnej . . .13271 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1778 — z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01 . . . . . . . . . . . . . .13275

Nr 208

1763
U S TA W A z dnia 30 paêdziernika 2002 r. zmieniajàca ustaw´ o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Art. 1. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802) w art. 75 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski