You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1730 — z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” . . . . .12761 1731 — z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006 . .12762 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1732 — z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków zwierzàt chronionych wyrzàdzajàcych szkody, za które odpowiada Skarb Paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . .12762 ROZPORZÑDZENIA: 1733 — Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeƒ w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w dzia∏alnoÊci gospodarczej . . . . . . . . .12762 1734 — Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania cz∏onków komisji egzaminacyjnej oraz cz∏onków komisji dokonujàcych oceny oÊrodków szkoleniowych . . . . . . . . . . . .12764 1735 — Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby w∏asne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a tak˝e wzorów tych dokumentów . . . . . .12769 1736 — Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymiany praw jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12771 1737 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12772 1738 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu . . . . . .12773 1739 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego . . .12774 1740 — Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskiego niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa . . .12794 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1741 — z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 13/02 . . . . . . . . . . . . . .12795

Nr 205

1730
USTAWA z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”. Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802) w art. 79 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w roku 2003 — w kwocie co najmniej 300 000 000 z∏,”. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski