You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 grudnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1712 — z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego . . .12661 ROZPORZÑDZENIA: 1713 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Lesznie . . . . . . . . .12663 1714 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji obj´tych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaƒstwowej uczelni zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12663 1715 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadaç wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaƒstwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12665 1716 — Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydajàcych opinie o mo˝liwoÊci spe∏nienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego . . . . . .12666 1717 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze Êwiadczeƒ przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12667 1718 — Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi . . . . . . . . . . . . .12668 OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1719 — z dnia 28 listopada 2002 r. o sprostowaniu b∏´dów . 1720 — z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12679 .12680

Nr 203

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1721 — z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01 . . . . . . . . . . . . .12683

1712
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego. Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) uprawnienia inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego; 2) wykaz wykroczeƒ, za które inspektorzy sà uprawnieni do nak∏adania grzywien; 3) zasady i sposób wydawania inspektorom upowa˝nieƒ do nak∏adania grzywien.