You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 listopada 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1594 — z dnia 29 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)   .   .   .   . 12077 ROZPORZÑDZENIA: 1595 — Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogà byç sk∏adowane w sposób nieselektywny   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1596 — Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zakresie u˝ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1597 — Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie okreÊlenia wykazu paƒstw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane sà przez dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1598 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. w sprawie wysokoÊci, warunków i trybu przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1599 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu przejÊç granicznych, którymi mo˝e byç realizowany mi´dzynarodowy obrót odpadami   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1600 — Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1601 — Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia cen urz´dowych hurtowych i detalicznych na Êrodki farmaceutyczne i materia∏y medyczne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1602 — Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materia∏ów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub cz´Êciowà odp∏atnoÊcià   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1603 — Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badaƒ lekarskich oraz ich cz´stotliwoÊci w stosunku do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia uprawiajàcych sport amatorski   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1604 — z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12116 12078 12090 12096 12096 12101 12102 12104 12110

Nr 191

12114

1594
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz z 2002 r. Nr 34, poz. 311 i Nr 177, poz. 1458) w za∏àczniku do rozporzàdzenia „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w objaÊnieniach wst´pnych w tabeli „Nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne wyst´pujàce na