DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 listopada 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1542 — z dnia 8 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk i funkcji uprawniajàcych do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów s∏u˝bowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakre0su czynnoÊci konsula w sprawach paszportowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1543 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania wartoÊci 0pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych formach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1544 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy regionalnej dla przed0si´biorców   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1545 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy doraênej oraz pomo0cy na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1546 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej udzielanej 0na prace badawczo-rozwojowe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1547 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze 0budownictwa okr´towego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1548 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze 0górnictwa w´gla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1549 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze 0hutnictwa ˝elaza i stali   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1550 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze 0motoryzacyjnym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1551 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze 0w∏ókien syntetycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1552 — z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze 0˝eglugi morskiej  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1553 — z dnia 22 paêdziernika 2002 r. w sprawie okreÊlenia liczby poborowych oraz ˝o∏nierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogà byç powo∏ani do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej 0Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1554 — z dnia 30 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu 0G∏ównemu Inspektoratowi Ochrony Ârodowiska   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11913 ROZPORZÑDZENIA: 1555 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocych orzeczeƒ dyscyplinarnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1556 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. w sprawie sk∏adania wniosku o wydanie licencji detektywa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1557 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokoÊci i trybu wnoszenia op∏aty za wydanie licencji detektywa   .   .   .   .   . 1558 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia op∏aty za egzamin osoby ubiegajàcej si´ o wydanie licencji na us∏ugi detektywistyczne, jej wysokoÊci oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów   .   .   .   . 1559 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji detektywa   .   .   .   .   .   . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1560 — z dnia 29 paêdziernika 2002 r. sygn. akt P. 19/01   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11927 11913 11923 11923 11924 11924

Nr 186

11894 11895 11900 11902 11904 11905 11907 11908 11909 11911 11911

11912