You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 paêdziernika 2002 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 180

USTAWA 1500 — z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11458 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1501 — z dnia 24 paêdziernika 2002 r. w sprawie Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podró˝e s∏u˝bowe, przeniesienia lub oddelegowania   .   .   . 11465 ROZPORZÑDZENIA: 1502 — Ministra Gospodarki z dnia 16 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pozwoleƒ na przywóz na polski obszar celny sprz´tu do gier towarzyskich   .   . 11470 1503 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie podzia∏u Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast 11474 1504 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie zwalniania i powo∏ywania do czynnej s∏u˝by wojskowej w 2003 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11476 1505 — Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie uprawnieƒ do kierowania przez ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej pojazdami specjalnymi Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  .   . 11478 1506 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 paêdziernika 2002 r. w sprawie okreÊlenia struktury etatowej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11480 1507 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 10 paêdziernika 2002 r. w sprawie ceremonia∏u sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej   .   .   .   .   .   .   .   . 11481 1508 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11483 1509 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wyznaczenia sàdów rejonowych rozpoznajàcych sprawy o przest´pstwa prasowe   .   .   .   .   .   .   . 11498 1510 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wyznaczenia sàdów rejonowych rozpoznajàcych sprawy o przest´pstwa wynikajàce z prawa autorskiego i praw pokrewnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11498 1511 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 16 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11498 1512 — Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 paêdziernika 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.   .   .   .   .   .   . 11506 1513 — Ministra Ârodowiska z dnia 21 paêdziernika 2002 r. w sprawie odpadów pochodzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogà byç unieszkodliwiane przez ich sk∏adowanie   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11507