You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 paêdziernika 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1413 — z dnia 8 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze . . . . . . . . . . . .11085 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1414 — z dnia 3 paêdziernika 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarzàdzeƒ oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli . . . . . .11092 ROZPORZÑDZENIA: 1415 — Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzajàcego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologià o tym przeznaczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11114 1416 — Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia urzàdzeƒ, w których mog∏y byç wykorzystywane substancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11116 1417 — Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia liczby promes i licencji na mi´dzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. . . . . . 11122 1418 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania badaƒ potwierdzajàcych, ˝e produkt jest przydatny w ˝ywieniu zwierzàt . . . . . . . . . . . . . . . . .11123 1419 — Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytu∏u specjalisty w dziedzinach majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia . . . . . . . . .11124 1420 — Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu sk∏adania ofert przez zespo∏y ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zg∏aszania i rozpatrywania skarg i protestów zwiàzanych z tymi czynnoÊciami . . . . . . . .11144

Nr 173

1413
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz.1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 903, z 1998 r. Nr 121, poz. 788, z 2001 r. Nr 30, poz. 327 i Nr 107, poz. 1168 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 579) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzchni 250,89 ha, po∏o˝onych na terenie miasta Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Nowogrodziec, gminy Lubawka, miasta Lubaƒ oraz miasta Jawor.”; 2) szczegó∏owy opis granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze, stanowiàcy za-