DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 paêdziernika 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1401 — z dnia 11 paêdziernika 2002 r. w sprawie okreÊlenia limitu Êwiadczeƒ rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony . . . . . . . . . . . . . . .11037 1402 — z dnia 11 paêdziernika 2002 r. w sprawie okreÊlenia osób, wobec których nie stosuje si´ przepisów ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych . . . . . . . . . .11038 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1403 — z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych zmierzajàcych do sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej wiarygodnych informacji o przest´pstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów . . . . . . . . .11038 1404 — z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa . . . . .11051 1405 — z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz wzoru formularza opinii s∏u˝bowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11066 1406 — z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w tych grupach oraz wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat . . . . . . . . . . .11075 1407 — z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów s∏u˝by, pracy i innych okresów do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego . . . . . . .11077 1408 — z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego . . . . . . . . . . . . . . . .11078 ROZPORZÑDZENIA: 1409 — Ministra Kultury z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Kultury” w Warszawie. . . . . . . . . . .11081 1410 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 paêdziernika 2002 r. w sprawie zniesienia Okr´gowego Urz´du Górniczego w Bytomiu . . . . . . . . . .11081 1411 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 paêdziernika 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia siedzib i w∏aÊciwoÊci miejscowej okr´gowych urz´dów górniczych oraz zniesienia Okr´gowego Urz´du Górniczego w Wa∏brzychu . . .11082 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1412 — z dnia 11 paêdziernika 2002 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . .11082

Nr 172

1401
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 paêdziernika 2002 r. w sprawie okreÊlenia limitu Êwiadczeƒ rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony. Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarzàdza si´, co nast´puje: