You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 paêdziernika 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1350 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad po0wiatów i sejmików województw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10433 1351 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów 0i prezydentów miast  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10453

Nr 164

1350
ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Audycje wyborcze sà nieodp∏atnie rozpowszechniane w programach regionalnych i ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej — Spó∏ka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizjà Polskà”, oraz programach regionalnych emitowanych przez spó∏ki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „spó∏kami radiofonii regionalnej”, a tak˝e w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia — Spó∏ka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakoƒczenia kampanii wyborczej. § 2. 1. Ustala si´, na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych, obszary emitowania programów regionalnych Telewizji Polskiej, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, oraz obszary emitowania programów regionalnych poszczególnych spó∏ek radiofonii regionalnej, okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. 2. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mo˝e zezwoliç, na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w 22 dniu przed dniem wyborów, dotyczàcy rozpowszechniania audycji w okr´gach wyborczych po∏o˝onych na granicy obszarów okreÊlonych w za∏àcznikach, o których mowa w ust. 1, na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sàsiedniego, je˝eli jest to uzasadnione lepszà jakoÊcià technicznà programu. § 3. Zarzàdy Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia dokonajà podzia∏u ∏àcznego czasu rozpowszechniania audycji wyborczych pomi´dzy poszczególne programy ogólnokrajowe, w granicach ∏àcznego czasu nieodp∏atnych audycji wyborczych ustalonego dla programów ogólnokrajowych. § 4. 1. Pe∏nomocnicy komitetów wyborczych przedstawià organom spó∏ek, okreÊlonym w § 6 i 7, nie póêniej ni˝ na 20 dni przed dniem wyborów, wnioski o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego.