You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 wrzeÊnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1322 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏acania oraz umarzania kredytów studenckich i po˝yczek studenckich, wysokoÊci kredytu studenckiego i po˝yczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywania odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich oraz wysokoÊci oprocentowania po˝yczki i kre0dytu studenckiego sp∏acanego przez po˝yczkobiorc´ lub kredytobiorc´   .   .   .   . 10226 1323 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoÊci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jednà godzin´ przeliczeniowà, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadaƒ i zaj´ç uprawniajàcych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i ucià˝liwych warunków pracy stanowiàcych podstaw´ przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia 0i innych okresów uprawniajàcych do dodatku za wys∏ug´ lat   .   .   .   .   .   .   . 10226 1324 — Ministra Finansów z dnia 19 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiàzu0jàcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych   .   .   .   .   .   .   . 10228 1325 — Ministra Finansów z dnia 19 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oÊwiadczeƒ podatkowych obowià0zujàcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych   .   .   .   .   .   . 10250 1326 — Ministra Finansów z dnia 20 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie rycza∏tu od niektórych przycho0dów ewidencjonowanych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10258 1327 — Ministra Finansów z dnia 20 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzorów deklaracji, zeznaƒ i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie zrycza∏towanego podatku 0dochodowego od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne   .   .   . 10265 1328 — Ministra Finansów z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie 0pó∏rocze 2002 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10287 1329 — Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu sk∏adania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej 0inwestycji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10287 1330 — Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego 0nowej inwestycji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10287 1331 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujàcych nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zak∏adach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra 0Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10288 1332 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie osadzania ˝o∏nierza 0b´dàcego w stanie nietrzeêwoÊci w izbie zatrzymaƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10289 1333 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie 0wyznaczenia pomieszczeƒ, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia   .   . 10296 1334 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owego trybu kontroli rodzaju paliwa u˝ywanego do nap´du pojazdów mecha0nicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10297

Nr 160