You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 wrzeÊnia 2002 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 159

ROZPORZÑDZENIA: 1320 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagra0nicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci   .   .   .   .   .   .   . 10189 1321 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu   .   .   .   .   .   .   . 10219

1320
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywana ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132 oraz z 2002 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 70, poz. 648) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Âwiadectwa szkolne promocyjne, Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y i Êwiadectwa dojrza∏oÊci, zwane dalej „Êwiadectwami”, dyplomy ukoƒczenia szko∏y i dyplomy uzyskania tytu∏ów zawodowych, zwane dalej „dyplomami”, zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej „zaÊwiadczeniami”, oraz legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏nosprawnych i indeksy wydaje si´ na drukach wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. Wykazy wzorów Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych druków szkolnych zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.”, b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu: „2b. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏nosprawnych ucz´szczajàcych do przedszkoli lub oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych na druku wed∏ug wzoru okreÊlonego w rozporzàdzeniu wydajà odpowiednio przedszkola i szko∏y podstawowe.”,