You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 wrzeÊnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1176 — z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmia0nie Kodeksu cywilnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1177 — z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej 0dla przedsi´biorców  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1178 — z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1179 — z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych   . 1180 — z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1181 — z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1182 — z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1183 — z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1184 — z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi   .   .   .   . 1185 — z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1186 — z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9151 9061 9064 9075 9088 9104 9110 9118 9139 9148 9149

Nr 141

1176
U S TA W A z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdzia∏ 1 Sprzeda˝ konsumencka Art. 1. 1. Ustaw´ stosuje si´ do dokonywanej w zakresie dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa sprzeda˝y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa t´ rzecz w celu niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià zawodowà lub gospodarczà (towar konsumpcyjny). 2. Ustawy nie stosuje si´ do sprzeda˝y energii elektrycznej, jak równie˝ do gazu i wody, chyba ˝e sà sprzedawane w ograniczonej iloÊci lub w okreÊlonej obj´toÊci. 3. Ustawy nie stosuje si´ do sprzeda˝y egzekucyjnej oraz sprzeda˝y dokonywanej w post´powaniu upad∏oÊciowym albo innym post´powaniu sàdowym. 4. Do sprzeda˝y konsumenckiej nie stosuje si´ przepisów art. 556—581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984). Art. 2. 1. Sprzedawca jest obowiàzany podaç do wiadomoÊci kupujàcego cen´ oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cen´ jednostkowà (cen´ za jednostk´ miary), chyba ˝e wyra˝ajà si´ one tà samà kwotà. Przy sprzeda˝y towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien byç stosowany w reklamie.