You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1125 — z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarzàdzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8505 ROZPORZÑDZENIA: 1126 — Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowoÊci komitetów wyborczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1127 — Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdaƒ finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiàzaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczàcych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   .   .   .   . 1128 — Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdaƒ finansowych komitetów wyborczych o êród∏ach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze zwiàzane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   .   .   . 1129 — Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu wydawania pozwoleƒ oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcj´ 0lub obrót z zagranicà substancjà kontrolowanà  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1130 — Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie 0samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1131 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieni´˝nych w formie wyró˝nienia oraz zapomóg 0dla ˝o∏nierzy  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1132 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie 0w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1133 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usu0wania pojazdów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1134 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strze0˝onego oÊrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1135 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podró˝y i zrycza∏towanych diet przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzàcym w sk∏ad inspekcji Paƒstwowej Komisji Wyborczej i inspekcji komisarzy wyborczych, powo∏anych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1136 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporzàdzania, aktualizacji i udost´pniania   .   .   .   .   .   .   . 1137 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci rzeczników 0patentowych  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1138 — Ministra Ârodowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydzia∏u, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych i w nadleÊnictwie broni, 0amunicji oraz Êrodków przymusu bezpoÊredniego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1139 — Ministra Ârodowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko oraz 0wojewódzkich komisji do spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko   .   .   .   .   . 1140 — Ministra Ârodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów Êcieko0wych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8507 8509 8520 8534 8544 8545 8547 8553 8557

Nr 134

8557 8558 8561 8563 8566 8568

1125
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarzàdzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,