DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 lipca 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 991 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a tak˝e trybu post´powania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach . . . . . . . . . . . . . . 7369 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 992 — z dnia 8 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 41/01 993 — z dnia 9 lipca 2002 r. sygn. akt P. 4/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7398 . 7398

Nr 114

991
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a tak˝e trybu post´powania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 i z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. OkreÊla si´ wzór: 1) paszportu, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, 2) paszportu dyplomatycznego, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, 3) paszportu s∏u˝bowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, 4) paszportu tymczasowego, stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia. § 2. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie paszportu w kraju sk∏ada: 1) wype∏nione podanie — kwestionariusz paszportowy, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia, 2) dwie aktualne wyraêne fotografie o wymiarach 5 x 4 cm, przedstawiajàce osob´ bez nakrycia g∏owy i okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y g∏ow´ w pozycji lewego pó∏profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oÊwietlenia twarzy; na odwrocie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 3) odpis skrócony lub zupe∏ny aktu urodzenia — w przypadku ubiegania si´ o wydanie paszportu po raz pierwszy, je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie na podstawie innych dokumentów to˝samoÊci osoby ubiegajàcej si´ o wydanie paszportu, 4) odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa, je˝eli zawar∏a zwiàzek ma∏˝eƒski za granicà, 5) pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego — je˝eli o paszport ubiega si´ osoba nieposiadajàca zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, 6) pisemnà zgod´ rodziców lub opiekunów prawnych albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sàdu wynika, ˝e prawo decydowania w sprawie wydania paszportu drugiemu z rodziców nie przys∏uguje, albo orzeczenie sàdu opiekuƒczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, w przypadku braku zgodnoÊci stanowisk rodziców lub niemo˝noÊci uzyskania zgody, 7) dowód uiszczenia op∏aty paszportowej. 2. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie paszportu przedstawia do wglàdu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç i obywatelstwo polskie. 3. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu s∏u˝bowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sk∏ada wype∏niony kwestionariusz paszportowy, którego wzór stanowi za∏àcz-