DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 lipca 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 945 — z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej . UMOWA MI¢DZYNARODOWA 946 — Protokó∏ do Konwencji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, sporzàdzonej w Budapeszcie dnia 23 wrzeÊnia 1992 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6940 947 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u, sporzàdzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Konwencji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, sporzàdzonej w Budapeszcie dnia 23 wrzeÊnia 1992 r. . . . . . . . . . . . 6943 ROZPORZÑDZENIA: 948 — Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 — Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia banków spó∏dzielczych w∏aÊciwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegó∏owego zakresu sprawozdania sporzàdzanego przez te banki . . . . . . . . . . 950 — Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie pó∏rocze 2002 r. . . . . . . . 951 — Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zak∏adu górniczego . . . . . . . . . . 952 — Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 — Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og∏oszenia zawierajàcego dane dotyczàce bezpieczeƒstwa pracy i ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu dotyczàcego transportu produktów rybo∏ówstwa morskiego . . . . . . . . . 955 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z lokalu mieszkalnego dla funcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych technicznego i pozatechnicznego bezpieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 — Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej wykonujàcym czynnoÊci kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokoÊci tego dodatku . . . . . . . . . . . . . OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 958 — z dnia 11 lipca 2002 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . . . . . 7047 . . . 6934

Nr 108

6943 6965 7022 7022 7023 7024 7026 7028 7029 7046