DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 lipca 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

Nr 100

906 — z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej . 6533 907 — z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad zaliczania zobowiàzaƒ offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego na poczet wartoÊci umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6536 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 908 — z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” . . . . . . 6542 909 — z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Urz´dowi Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych . . . . . . . . . . . . . . . . 6558 ROZPORZÑDZENIA: 910 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli . . . . . . . . . . . . 911 — Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przys∏uguje umundurowanie s∏u˝bowe i broƒ s∏u˝bowa, a tak˝e naboru do tych komórek . . . . . . . . 912 — Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych Êrodków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamkni´ç celnych . 913 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wyp∏acania policjantom . . . . . . . . . 914 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagro˝onych po˝arem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych nale˝y uznaç za zastosowanie krytyczne . . . . . . . . . . . 915 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemo˝liwiajà ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariusza Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . 917 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nale˝noÊci i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej oddelegowanym do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . 918 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego . . . . . 919 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równowa˝nika pieni´˝nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego . 920 — Ministra Ârodowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska i sposobu ich przedstawiania . OBWIESZCZENIE 921 — Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu b∏´du . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 922 — z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02 923 — z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6602 . 6603 . . . . . . 6602 6559 6565 6571 6577 6578 6578 6580 6581 6582 6586 6590

906
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W Taryfie celnej stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18), w cz´Êci drugiej Tabela Stawek Celnych wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: