DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 lipca 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 866 — z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6386 867 — z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki . 6386

Nr 97

868 — z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Skarbu Paƒstwa . 6386 869 — z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra SprawiedliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6387 870 — z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6387 ROZPORZÑDZENIA: 871 — Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów w∏ókienniczych . . . . . . . 6388 872 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadaƒ przez Wojskowà Inspekcj´ Sanitarnà . . . . . . 6389 873 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej . . . . . . . . . . 6394 874 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Komisji do Spraw Uk∏adów Zbiorowych Pracy . . . . . . . . . . 6398 875 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach przemys∏u cukierniczego . . . . . . . . . . . 6398 876 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów powszechnych . . 6400 877 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie regulaminu czynnoÊci kuratora sàdowego w zakresie przeprowadzania wywiadu Êrodowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu . . . . . . . . . . 6414 878 — Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . . . . . 6414 879 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiàzków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 6420 880 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badaƒ lekarskich osób zatrzymanych przez Policj´ . . . . . . . . . . . . . . 6422 881 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do pracy poza Stra˝à Granicznà . . . . 6423 882 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji s∏u˝by w Stra˝y Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pe∏nienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6425 883 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej w razie odwo∏ania z urlopu . . . . 6427 884 — Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokoÊci zabezpieczenia majàtkowego roszczeƒ osób trzecich wobec przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w ustawie — Prawo ∏owieckie . . . . . . . . . . . . 6428