You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 czerwca 2002 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 93

USTAWA 820 — z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu . . . . . . . . . . . 6066

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 821 — z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie po∏àczenia miasta na prawach powiatu Wa∏brzych z powiatem wa∏brzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów . . . . . . 822 — z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowoÊci statusu miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 — z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i ma∏opolskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 — z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania przy sk∏adaniu wniosków dotyczàcych tworzenia, ∏àczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowoÊci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich w∏adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach . . . . . 825 — z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania przy sk∏adaniu wniosków dotyczàcych tworzenia, ∏àczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich w∏adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . 826 — z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w∏adz niektórych gmin i miast . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 827 — z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie Êwiadectwa s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 — z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie Êwiadectwa s∏u˝by w Agencji Wywiadu . . . . 829 — z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego stanowiàcego podstaw´ udost´pnienia danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 — z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiàcego podstaw´ udost´pnienia danych osobowych . . . . 831 — z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesieƒ niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 — z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podzia∏u mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz Êrodków bud˝etowych, pozostajàcych w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urz´du Ochrony Paƒstwa i Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, mi´dzy Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego a Agencj´ Wywiadu . . . . . . . . . . 833 — z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 — z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 835 — Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów . . . . . . . . . 6096 836 — Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów . . 6097 6074 6079 6083 6085 6087 6071 6072 6073

6073

6074 6074

6094 6095 6096