You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 czerwca 2002 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 807 — Protokó∏ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà Konwencji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporzàdzony w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5934 808 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej sporzàdzonego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protoko∏u mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà Konwencji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5936 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 809 — z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegajàcych zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu post´powania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz w∏aÊciwoÊci i zadaƒ organów wydajàcych opini´ o tych produktach . . . . . . . . . 5936 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 810 — z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnoÊci eksperta w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5940 ROZPORZÑDZENIA: 811 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy . . . . . . . . 812 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiàzków podmiotów sprawujàcych dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie post´powania wobec ma∏oletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie post´powania o nadanie statusu uchodêcy . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci organów i jednostek organizacyjnych Stra˝y Granicznej w sprawach wynikajàcych ze stosunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej oraz trybu post´powania w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkoÊci Êrodków niezb´dnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczajàcych granic´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w og∏oszeniach . . . . . . . 817 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spe∏niania warunków uprawniajàcych do udzia∏u w post´powaniu o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5943

Nr 91

5960 5961

5963

5965 5967

5991