You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 czerwca 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 675 — z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu 5126 676 — z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu 5128 ROZPORZÑDZENIA: 677 — Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz w´gla pochodzàcego z Federacji Rosyjskiej. . . . 5164 678 — Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokoÊci op∏at portowych . . 5165

Nr 74

679 — Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie okreÊlenia wymagaƒ w zakresie budowy statku, jego sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia dla statków nieobj´tych umowami mi´dzynarodowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5170 680 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru Êwiadectwa kwalifikacji wydawanego ˝o∏nierzom zasadniczej s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . . 5171 681 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spo˝ywczych przywo˝onych z zagranicy i wywo˝onych za granic´ oraz ich minimalnych iloÊci podlegajàcych paƒstwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5172 682 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek op∏at za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakoÊci handlowej towarów rolno-spo˝ywczych w obrocie z zagranicà oraz sposobu ich obliczania i pobierania op∏at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5180 683 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz cz∏onków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku Êrodkami publicznego transportu zbiorowego na koszt w∏aÊciwego organu Policji oraz warunków przyznawania zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu . . . . . . . . . . . . . . . . 5189 684 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wydawania, pos∏ugiwania si´, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemo˝liwiajà ustalenie danych identyfikujàcych policjanta lub osob´ udzielajàcà pomocy Policji oraz Êrodków, którymi pos∏ugujà si´ przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5189 685 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadaƒ zleconych wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe . . . . 5192 686 — Ministra Ârodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieb´dàcym przedsi´biorcami, do wykorzystania na ich w∏asne potrzeby . . . . . 5193 687 — Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddzia∏u ratunkowego . 5195

688 — Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . 5198 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 689 — z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01 . . . . . . . . . . . . . . . 5198

Related Interests