DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 maja 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 596 — z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4706 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 597 — z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci i warunków wyp∏acania Êwiadczeƒ urz´dnikom paƒstwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowoÊci   .   .   .   .   . 4709 598 — z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów obj´tych spisem kontrolnym 4710 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 599 — z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Stra˝y Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, s∏u˝by i instytucje czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej   . 4720 600 — z dnia 23 maja 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu urz´dowi Komitetu Integracji Europejskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4721 ROZPORZÑDZENIA: 601 — Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i us∏ug si∏om zbrojnym Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego   .   .   .   .   .   .   . 602 — Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzàcych z odzysku   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 603 — Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogà byç stosowane jako czynniki u∏atwiajàce niektóre procesy chemiczne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 604 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i stopniu niepe∏nosprawnoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 605 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 606 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potràceƒ z uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej   .   .   .   .   .   .   . 607 — Ministra Ârodowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkaƒ pracownikom stanowiàcym S∏u˝b´ Parków Narodowych, trybu i szczegó∏owych zasad obliczania oraz trybu i terminu wyp∏acania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezp∏atnego mieszkania   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 608 — Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materia∏u medycznego w wykazach, sposobu sk∏adania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania   .   . 609 — Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci zaliczek tytu∏em sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 610 — Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez koniecznoÊci uzyskania pozwolenia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 611 — z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK. 20/00   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4779 612 — z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4779 4721 4723 4727 4727 4752 4752

Nr 66

4754 4754

4762 4764