You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 maja 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 500 — z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi Êrodkami publicznymi przeznaczonymi na wspó∏finansowanie zadaƒ Agencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4070 501 — z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artyku∏y chemiczne i komponenty przywo˝one z zagranicy dla przemys∏u elektronicznego 4072 502 — z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urzàdzenia przywo˝one z zagranicy dla przemys∏u elektronicznego . . . . 4076 503 — z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci dop∏aty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wyp∏aty. . . . . . . . . . . . . . 4080 504 — z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci i terminu wyp∏aty p∏atnoÊci kompensacyjnych plantatorom ziemniaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4080 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 505 — z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na list´, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich . . . . . . . . 4080 ROZPORZÑDZENIA: 506 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko∏y i placówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4084 507 — Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych danych, jakie powinny zawieraç informacje o dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem zwiàzków chemicznych i ich prekursorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4086 508 — Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie spo∏ecznej opieki nad zabytkami . 4103

Nr 56

509 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakie powinny byç spe∏niane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejÊç granicznych, na których b´dzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna . . . . . . . 4104 510 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . 4105 511 — Ministra Ârodowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzoru dokumentu stosowanego w mi´dzynarodowym obrocie odpadami . . . . . . . . . . . 4111 512 — Ministra Ârodowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych ni˝ niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4114 513 — Ministra Ârodowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granic´ . . . . . . . . . 4117 514 — Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci cz´Êciowej odp∏atnoÊci ubezpieczonego za koszty wy˝ywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4123

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 56

— 4070 —

Poz. 500

515 — Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzàcych dzia∏alnoÊç medycznà lub naukowà, niemajàcà charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od c∏a oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . 4124 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 516 — z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . . . . 4125

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 517 — z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00 . . . . . . . . . . . . . . 4126

500
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi Êrodkami publicznymi przeznaczonymi na wspó∏finansowanie zadaƒ Agencji. Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb sprawowania nadzoru nad Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanà dalej „Agencjà”, w zakresie obs∏ugi i gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi Êrodkami publicznymi przeznaczonymi na wspó∏finansowanie zadaƒ przewidzianych w Specjalnym Programie Akcesyjnym na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanym dalej „programem SAPARD”. § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) ministrze — rozumie si´ przez to ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, 2) umowie mi´dzynarodowej — rozumie si´ przez to Wieloletnià Umow´ Finansowà pomi´dzy Komisjà Wspólnot Europejskich wyst´pujàcà w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej wyst´pujàcym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczàcà Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce, sporzàdzonà w Brukseli dnia 25 stycznia 2001 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 502), 3) certyfikacji — rozumie si´ przez to proces badania, oceny i poÊwiadczania rachunków programu SAPARD, systemów zarzàdzania i kontroli oraz wspó∏finansowania tego programu z krajowych Êrodków publicznych, przeprowadzany zgodnie z umowà mi´dzynarodowà, 4) certyfikacie — rozumie si´ przez to dokument wymagany umowà mi´dzynarodowà, 5) beneficjentach programu — rozumie si´ przez to podmioty uprawnione do uzyskiwania wsparcia finansowego w ramach programu SAPARD, odpowiedzialne za realizacj´ projektów, 6) kryteriach akredytacyjnych — rozumie si´ przez to wymagania dotyczàce systemów zarzàdzania i kontroli okreÊlone w umowie mi´dzynarodowej, 7) Agencji SAPARD — rozumie si´ przez to Agencj´ SAPARD, o której mowa w umowie mi´dzynarodowej, 8) kontroli przedakredytacyjnej — rozumie si´ przez to kontrol´ majàcà na celu ocen´ przygotowania Agencji SAPARD do spe∏niania wymagaƒ okreÊlonych w umowie mi´dzynarodowej, w tym w szczególnoÊci spe∏niania kryteriów akredytacyjnych, 9) Êrodkach programu SAPARD — rozumie si´ przez to Êrodki finansowe przeznaczone na realizacj´ programu SAPARD pochodzàce z funduszy Unii Europejskiej i krajowe Êrodki publiczne przeznaczone na wspó∏finansowanie programu SAPARD. § 3. Minister sprawdza stan przygotowania Agencji w zakresie, o którym mowa w § 1, zgodnie z wymogami okreÊlonymi w umowie mi´dzynarodowej, ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „ustawà”, i procedurami obowiàzujàcymi przy wykorzystywaniu Êrodków programu SAPARD, a w szczególnoÊci: