You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 425 — z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania Êrodków Funduszu Pracy samorzàdom województw i powiatów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3298 426 — z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d okresowych sprawozdaƒ i bie˝àcych informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3300 427 — z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3329 428 — z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kredytów na cele rolnicze   .   . 3330 429 — z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3330 ROZPORZÑDZENIA: 430 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia∏u Êrodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi´dzy bud˝ety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze Êrodków wyodr´bnionych w bud˝etach organów prowadzàcych szko∏y, wojewodów, ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania oraz szczegó∏owych kryteriów i trybu przyznawania tych Êrodków   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3331 431 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach publicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3332 432 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3333 433 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach publicznych 3334 434 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegó∏owych zasad odp∏atnoÊci za ich przeprowadzanie   .   .   .   .   . 3339 435 — Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup p∏atników z obowiàzku pobrania podatku   .   .   .   .   .   .   .   . 3340 436 — Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów   .   .   .   . 3341 437 — Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesieƒ dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2002   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3342 438 — Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3348

Nr 46