DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 marca 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 185 — z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeƒ   . 1146

Nr 19

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 186 — z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywo˝one z zagranicy dla przemys∏u farmaceutycznego   .   .   .   .   .   . 1156 187 — z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1188

ROZPORZÑDZENIA: 188 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie okreÊlenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od c∏a na te towary   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1188 189 — Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terytorialnego zasi´gu dzia∏ania oraz siedzib urz´dów skarbowych i izb skarbowych   .   .   . 1197 190 — Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego   .   .   . 1197 191 — Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów   .   .   .   .   .   .   . 1201 192 — Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1202 193 — Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydajàcych opinie o mo˝liwoÊci spe∏nienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1204 194 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuƒczo-wychowawczych i oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, trybu post´powania odwo∏awczego oraz sk∏adu i sposobu powo∏ywania zespo∏u oceniajàcego   .   . 1205 195 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1208 196 — Ministra Ârodowiska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych   .   .   .   . 1211

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 197 — z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U. 3/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1212 198 — z dnia 25 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 29/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1213 199 — z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K. 47/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1214