DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 lutego 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 110 — z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach detektywistycznych . . . . . . . . . . . 673

Nr 12

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 111 — z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu post´powania przy u˝yciu broni palnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu . . . . . . 112 — z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu post´powania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczàcych ochrony w∏asnoÊci intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 113 — Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorzàdu terytorialnego dotacji celowych na realizacj´ tych zadaƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy audytu energetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 — Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczàcych autostrad p∏atnych . . . . . . . . . . . . . . . 117 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania czynnoÊci inspektora transportu drogowego . . 118 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaÊwiadczenia oraz wysokoÊci op∏at za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu . . . . . 120 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez Stra˝ Granicznà przest´pstw . . . . . . 121 — Ministra Ârodowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad wspó∏dzia∏ania Lasów Paƒstwowych ze starostami w zakresie sporzàdzania planów zalesienia i uproszczonych planów urzàdzenia lasu, szkoleƒ, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 681

686 687 725 726 759 765 766 767

768

110
USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach detektywistycznych. Rozdzia∏ 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug detektywistycznych, prawa i obowiàzki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnieƒ do wykonywania us∏ug detektywistycznych. 2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ wobec osób lub instytucji, które na podstawie odr´bnych przepisów