You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 lutego 2002 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 89 — z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego   .   .   .   .   .   . 90 — z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiàzaniach prawnych zwiàzanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 91 — z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wynagradzania osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 92 — z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia minimalnej wielkoÊci Êrodków w∏asnych towarowego domu maklerskiego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 93 — z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu gie∏dowego praw majàtkowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94 — z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia formacji uzbrojonych, w których pe∏nienie s∏u˝by jest równoznaczne ze spe∏nieniem obowiàzku zasadniczej s∏u˝by wojskowej   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 95 — z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Geodezji i Kartografii   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA: 96 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó∏   . 97 — Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 98 — Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za przeprowadzenie badaƒ technicznych pojazdów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 99 — Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz okreÊlenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadaƒ zwiàzanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego   .   .   .   . 100 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych poza normalnymi godzinami s∏u˝by . . . . . . . . . . . . . . . . 101 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci jednorazowego odszkodowania z tytu∏u wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasi∏ku chorobowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 102 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 103 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzaju prób, zakresu badaƒ i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych wyst´powania zaka˝eƒ zwierzàt oraz pozosta∏oÊci chemicznych, biologicznych, leków i ska˝eƒ promieniotwórczych w tkankach zwierzàt, mi´sie, Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i niejadalnych surowcach zwierz´cych   . 104 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka   .   .   .   .   .   . 105 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w oÊrodkach dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 610 626 626 630 631 609 600 604 608 599

Nr 10

598 598

633 633

634 635 636

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 10

— 598 —

Poz. 89 i 90

106 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 107 — z dnia 29 stycznia 2002 r. sygn. akt K. 19/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

638

640

89
U S TA W A z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego. Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800) w art. 36: 1) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu: „1a) art. 16—18, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca 2002 r.,”; 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) art. 19, 24, 26, 28 i 29, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.” Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

90
U S TA W A z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiàzaniach prawnych zwiàzanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiàzaniach prawnych zwiàzanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907) w art. 9: 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, nast´puje na wniosek osoby poszkodowanej, z∏o˝ony niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 28 lutego 2002 r., w gminie, na terenie której powsta∏a szkoda.”; 2) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie: „6. Zarzàd gminy, po sprawdzeniu wniosków, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 15

marca 2002 r., przekazuje je do w∏aÊciwego terytorialnie wojewody. 7. Wojewoda, po dokonaniu weryfikacji wniosków przekazanych przez zarzàd gminy, zg∏asza do Prezesa Agencji Rynku Rolnego niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 31 marca 2002 r., zbilansowane potrzeby poszczególnych gmin w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1.” Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski