You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 lutego 2002 r.
TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIA: 84 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 paêdziernika 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych   .   .   .   . 85 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 86 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym   .   .   .   .   .   .   .   . 87 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 88 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych   .   .   . 537

Nr 9

550 559

575 587

84
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 paêdziernika 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawà z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444), 2) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), 3) ustawà z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600), 4) ustawà z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704), 5) ustawà z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24), 6) ustawà z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 149, poz. 704), 7) ustawà z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 107, poz. 689), 8) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), 9) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780), 10) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 11) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983),