You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 stycznia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 59 — z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 60 — z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie op∏at drogowych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 61 — z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wartoÊci bonów paliwowych przypadajàcych na 1 ha u˝ytków rolnych w 2002 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 62 — z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywilnej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó∏owych zasad ustalania i wyp∏acania innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej 63 — z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia cz∏onków Rady S∏u˝by Cywilnej   . ROZPORZÑDZENIA: 64 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe∏niaç uczelnia zawodowa, aby utworzyç i prowadziç kierunek lub specjalnoÊç zawodowà   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 65 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kszta∏cenia ogólnozawodowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 66 — Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich   .   .   .   .   .   .   . 67 — Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze pó∏rocze 2002 r.  .   .   .   . 68 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wyp∏at dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeƒ tej dotacji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 69 — Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pok∏adowego na statkach ˝eglugi Êródlàdowej   .   .   . 70 — Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia przeci´tnych norm zu˝ycia wody   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 71 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 72 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego   .   .   .   .   . 73 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 74 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 75 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez ˚andarmeri´ Wojskowà lub wojskowe organy porzàdkowe przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych w administracji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 76 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu podzia∏u 15% akcji Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyjna stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa pomi´dzy osoby uprawnione   .   .   .   .   .   .   .   . 77 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podró˝y funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej w s∏u˝bie kandydackiej   .   .   . 78 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 79 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urz´dowych nazw niektórych miejscowoÊci w województwach mazowieckim i warmiƒsko-mazurskim   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 462 464 467

Nr 8

468 470

471 472 474 475 475 482 488 501 501

502 503 506 508 511 512 512

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 8

— 462 —

Poz. 59

80 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeƒ przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogà byç odr´bnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszà odpowiadaç   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 81 — Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoÊci progowych poziomów ha∏asu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 82 — Ministra Ârodowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczajàcych o obowiàzujàcych ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody   .   .   .   . 83 — Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek s∏u˝by zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary sà zwolnione od c∏a   .   .   .   .   .   .   .

527 531 532 535

59
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 262 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres dzia∏ania, zadania i kompetencje Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urz´dem Patentowym”, a tak˝e zasady oraz formy wspó∏dzia∏ania Urz´du Patentowego z organami administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego, jak równie˝ z organizacjami spo∏ecznymi i zwiàzkami zawodowymi. § 2. 1. Urzàd Patentowy jest organem w∏aÊciwym do podejmowania decyzji o przyznawaniu podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. 2. Do szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i kompetencji Urz´du Patentowego nale˝y: 1) przyjmowanie i badanie zg∏oszeƒ przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej: wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych, topografii uk∏adów scalonych, dokonywanych w celu uzyskania ochrony, w tym równie˝ zg∏oszeƒ dokonywanych w szczególnym trybie, normowanym umowami mi´dzynarodowymi, których stronà jest Rzeczpospolita Polska, 2) orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie dowodów dokonania zg∏oszenia i dokumentów stwierdzajàcych udzielenie tych praw, 3) wydawanie decyzji, w trybie post´powania spornego, w sprawach okreÊlonych w przepisach Prawa w∏asnoÊci przemys∏owej, 4) prowadzenie rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie osobom zainteresowanym wyciàgów z tych rejestrów, 5) wydawanie organu urz´dowego pod nazwà „WiadomoÊci Urz´du Patentowego”, zawierajàcego oficjalne og∏oszenia dotyczàce udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz informacje o zmianach ich stanu prawnego, a tak˝e orzecznictwo i wyjaÊnienia przepisów oraz dane statystyczne w zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, 6) wydawanie organu urz´dowego pod nazwà „Biuletyn Urz´du Patentowego”, zawierajàcego oficjalne og∏oszenia o zg∏oszonych wynalazkach, wzorach u˝ytkowych i znakach towarowych, 7) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami administracji rzàdowej w sprawach zwiàzanych z zabezpieczeniem w kraju i za granicà interesów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, 8) opracowywanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych z zakresu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, wydawanych przez Rad´ Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawach, 9) przygotowywanie innych dokumentów w sprawach ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, wymagajàcych rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, 10) opiniowanie przygotowanych przez organy administracji rzàdowej projektów aktów prawnych i innych dokumentów rzàdowych, a tak˝e projektów umów mi´dzynarodowych, obejmujàcych problematyk´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, 11) uczestniczenie w pracach organów mi´dzynarodowych w zwiàzku z przynale˝noÊcià Rzeczypospolitej Polskiej do Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej, Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej oraz innych umów mi´dzynarodowych dotyczàcych ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, 12) rozwijanie wspó∏pracy z urz´dami patentowymi innych paƒstw w zakresie wymiany doÊwiadczeƒ