You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2003 r.
TREÂå: Poz.: UCHWA¸A SÑDU NAJWY˚SZEGO 2318 — z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wa˝noÊci wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 paêdziernika 2003 r. w województwie podlaskim w okr´gu wyborczym nr 23 . . . . . . . . . . . . . 16399

Nr 232*)

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2319 — z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzia∏ania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 16399 2320 — z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kredytów na cele rolnicze . . . 16401 2321 — z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu pokrywania kosztów zwiàzanych z utworzeniem i dzia∏alnoÊcià studiów wojskowych w wy˝szych szko∏ach morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16402

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2322 — z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury . . . . . . . . . . . . . . . . 16402

ROZPORZÑDZENIA: 2323 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu . . . . . . . . . . . . . . . 16403 2324 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podleg∏ym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16405 2325 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie w∏aÊciwoÊci organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 16406 2326 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej komorników sàdowych . . . . . . . . . . . 16407 2327 — Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podzia∏u kosztów operatora Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocztowe . . . . . . . . . . 16408 2328 — Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego w imporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16409 2329 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu udzielania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zamówieƒ na realizacj´ ze Êrodków funduszu wypadkowego Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepieƒ ochronnych . . . . . . . . . . . . . . 16412

———————
*) Ostatni numer w 2003 r.
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 232

— 16398 —

2330 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych . . . . . . . 16415 2331 — Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek op∏at uiszczanych przez przewoêników drogowych za czynnoÊci zwiàzane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób . . . . . . . . 16424 2332 — Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie treÊci, sposobu i terminów og∏aszania rozk∏adów jazdy oraz warunków ponoszenia kosztów z tym zwiàzanych . . 16424 2333 — Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu monta˝u instalacji przystosowujàcej dany typ pojazdu do zasilania gazem . . . . . . 16426 2334 — Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . 16433 2335 — Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego . . . . . 16444 2336 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spo˝ywczych” w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16444 2337 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu . . . . . . . . . . . . 16445 2338 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów . . . . . . . . . . 16446 2339 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców . . . . . . . . . . 16447 2340 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków tworzenia i wysokoÊci oraz sposobu podzia∏u funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu . . . 16448 2341 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych, które powinien posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogà potwierdziç posiadanie tych Êrodków oraz cel przekroczenia granicy . . . . 16449 2342 — Ministra Ârodowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at produktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16449 2343 — Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badaƒ w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, toksycznoÊci i ekotoksycznoÊci substancji i preparatów chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16454

Related Interests