DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2003 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 229

USTAWY: 2271 — z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw . . . . 16078 2272 — z dnia 27 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o op∏atach w sprawach karnych . . . 16082

2273 — z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej . . 16084 2274 — z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych . . . . . . . . . . . . . . 16086 2275 — z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów . . . . . . . 16089

2276 — z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks spó∏ek handlowych oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16098 2277 — z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeƒstwie morskim . . . . . . 16111

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2278 — z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà oraz rachunki papierów wartoÊciowych . . . . . . . . . . . 16112 2279 — z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach podzia∏u rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroÊcie Êrodków finansowych na pokrycie wydatków zwiàzanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie . . . . . . . . . . . . . . . . . 16151 2280 — z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej przeznaczonej na ochron´ Êrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16158 2281 — z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartoÊci zamówienia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16162

ROZPORZÑDZENIA: 2282 — Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej kwalifikowanego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16163 2283 — Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy za szkody wyrzàdzone podczas wykonywania czynnoÊci detektywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16164 2284 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów . . . 16165
(dalszy ciàg spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 229

— 16078 —

Poz. 2271

2285 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wp∏at z zysku od niektórych jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa . . . . . . . 16168 2286 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju . . . . . . . . . 16168 2287 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad uwidaczniania cen towarów i us∏ug oraz sposobu oznaczania cenà towarów przeznaczonych do sprzeda˝y . . . . . . . . . . . . . 16169 2288 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urz´dowych nazw niektórych miejscowoÊci . . . . . . . . . 16170

2271
U S TA W A z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zobowiàzania publicznoprawne na zasadach okreÊlonych w rozdziale 5 lub 5a;”; 2) w art. 10 w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu: „8a) wydaje decyzj´ zatwierdzajàcà plan sp∏aty przej´tych zobowiàzaƒ przez Operatora, o którym mowa w art. 32e, a tak˝e zakres ich umorzeƒ;”; 3) w art. 19 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 7— 9 w brzmieniu: „7) spis zobowiàzaƒ publicznoprawnych obj´tych restrukturyzacjà na szczególnych zasadach, o których mowa w rozdziale 5a; 8) wskazanie Operatora, o którym mowa w art. 32e; 9) wskazanie sk∏adników majàtku, które majà byç przeniesione na w∏asnoÊç Operatora.”; 4) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 27. Restrukturyzacja nale˝noÊci publicznoprawnych jest dokonywana w zakresie, ———————
1)

na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach ustawy o restrukturyzacji nale˝noÊci publicznoprawnych, z zastrze˝eniem przepisów niniejszego rozdzia∏u i rozdzia∏u 5a.”; 5) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu: „Rozdzia∏ 5a Restrukturyzacja niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych na szczególnych zasadach Art. 32a. 1. Restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych na szczególnych zasadach, zwanej dalej „restrukturyzacjà na szczególnych zasadach”, podlegajà znane na dzieƒ 30 czerwca 2003 r. nast´pujàce nale˝noÊci publicznoprawne: 1) z tytu∏u podatków wobec bud˝etu paƒstwa, nale˝noÊci celnych oraz wp∏at z zysku na rzecz Skarbu Paƒstwa, 2) z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w cz´Êci finansowanej przez p∏atnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, 3) wobec Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych — niepodlegajàce restrukturyzacji albo w stosunku do których nie zosta∏o wszcz´te post´powanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym i ustaw´ z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.