You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 grudnia 2003 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 2124 — z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie niektórych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15002 2125 — z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15012 UMOWA MI¢DZYNARODOWA 2126 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie Decyzji Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE—RP z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniajàcej Protokó∏ 4 do Uk∏adu Europejskiego, dotyczàcy definicji poj´cia „produkty pochodzàce” i metod wspó∏pracy administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15017 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 2127 — z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia liczby stanowisk s∏u˝bowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej . . . 15017 ROZPORZÑDZENIA: 2128 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego . . . 2129 — Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu ustalania Êrodków w∏asnych zak∏adów ubezpieczeƒ powiàzanych . . . . . . . . . . 2130 — Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania dzia∏alnoÊci us∏ugowej w zakresie prowadzenia ksiàg rachunkowych . . . . . . . . . . . 2131 — Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegajàcych si´ o wykonywanie czynnoÊci agencyjnych oraz zakresu obowiàzujàcych tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania . . . . . . . . . . 2132 — Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i pó∏rocznych sprawozdaƒ ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego . . . . . . . . . . . . 2133 — Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych . . . . . . 2134 — Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej adwokatów . . . . . . . . . . . . . . 2135 — Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej radców prawnych . . . . . . . . . . . . 2136 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niç p∏atnicy sk∏adek przekazujàcy dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisj´ danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynnoÊci wykonywanych przez Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego, za które pobierane sà op∏aty, oraz wysokoÊci tych op∏at i trybu ich pobierania . . . . . . . . . . . . . . . 2139 — Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji . . . . . . . . . 2140 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej . . . 2141 — Ministra Ârodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 2142 — z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01 . . . . . . . . . . . . . 15079 15017 15018 15021 15022 15025 15034 15035 15036 15037

Nr 217

15045 15045 15049 15076 15077