You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 grudnia 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1989 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów Êwiadectw zdrowia dla towarów przywo˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 1990 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznakowania Êrodków ˝ywienia zwierzàt . . . . . . . . . . 1991 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegó∏owego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez u˝ytkowników lub wspó∏u˝ytkowników wieczystych prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiàcych nieruchomoÊci rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 — Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów . . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1993 — z dnia 7 paêdziernika 2003 r. sygn. akt K 4/02 . . . . . . . . . . . . . 14231 14109 14229

Nr 205

14229 14230

1989
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów Êwiadectw zdrowia dla towarów przywo˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Wzór Êwiadectwa zdrowia dla: 1) Êwie˝ego mi´sa wo∏owego, ciel´cego, baraniego, jagni´cego, koziego; podrobów wo∏owych, ciel´cych, baranich, jagni´cych, kozich oraz przed˝o∏àdków wo∏owych i baranich, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia; 2) Êwie˝ego mi´sa wieprzowego oraz podrobów wieprzowych, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia; ———————
1)

3) Êwie˝ego mi´sa drobiowego oraz podrobów drobiowych, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia; 4) przetworów mi´snych, mi´sa suszonego, ekstraktów mi´snych, màczek i grysików mi´snych, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia; 5) naturalnych jelit wieprzowych, baranich i kozich, okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia; 6) mleka i produktów mlecznych poddanych obróbce cieplnej przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia; 7) produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia; 8) mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów mlecznych uzyskanych z mleka poddanego obróbce cieplnej lub produktów mlecznych poddanych obróbce cieplnej nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia; 9) t∏uszczu topionego zwierz´cego jadalnego lub paszowego, okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia; 10) ryb konsumpcyjnych, skorupiaków, mi´czaków oraz przetworów z ryb, skorupiaków i mi´czaków, okreÊla za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz.1590.