You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 listopada 2003 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 188

USTAWY: 1834 — z dnia 10 wrzeÊnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji osiedleƒczej mi´dzy Polskà a Turcjà, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. . . . . . . . . . . 1835 — z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Indii o ekstradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836 — z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Francuskiej o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. . . . 1837 — z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny . . . 1838 — z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych . 1839 — z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1840 — z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1841 — z dnia 28 paêdziernika 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu pokrywania kosztów zwiàzanych z utworzeniem i dzia∏alnoÊcià studiów wojskowych w wy˝szych szko∏ach morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12705 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1842 — z dnia 27 paêdziernika 2003 r. w sprawie sposobów post´powania w przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca pole elektromagnetyczne powoduje zak∏ócenia pracy innej aparatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12706 ROZPORZÑDZENIA: 1843 — Ministra Infrastruktury z dnia 22 paêdziernika 2003 r. w sprawie wysokoÊci i terminów uiszczania op∏at za wydanie lub zmian´ zezwolenia telekomunikacyjnego . . . . 1844 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 paêdziernika 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Spó∏dzielczy Instytut Badawczy” w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 paêdziernika 2003 r. w sprawie planów gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt . . . . . . . . . . . . 1846 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 paêdziernika 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania . . . . . . . . 1847 — Ministra Zdrowia z dnia 21 paêdziernika 2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu nadawania uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujàcych aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1848 — z dnia 23 paêdziernika 2003 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo spó∏dzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12769 12708 12709 12709 12710 12698 12698 12698 12699 12699 12700 12700

12761