DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 listopada 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1824 — z dnia 23 paêdziernika 2003 r. w sprawie oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12617 1825 — z dnia 23 paêdziernika 2003 r. w sprawie norm wy˝ywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12651 ROZPORZÑDZENIA: 1826 — Ministra Finansów z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie trybu powo∏ania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urz´du skarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827 — Ministra Finansów z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie zasad rachunkowoÊci i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych przez organy podatkowe podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1828 — Ministra Finansów z dnia 30 paêdziernika 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 — Ministra Infrastruktury z dnia 21 paêdziernika 2003 r. w sprawie badaƒ lotniczo-lekarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 paêdziernika 2003 r. w sprawie procedur kontroli oraz listy portów morskich, w których mogà byç roz∏adowywane Êwie˝e ryby lub Êwie˝e produkty rybne pochodzàce bezpoÊrednio z po∏owów, ze statków pod banderà innego kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 paêdziernika 2003 r. w sprawie równowa˝nika pieni´˝nego z tytu∏u braku mieszkania funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej . . . . . 1832 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 paêdziernika 2003 r. w sprawie równowa˝nika pieni´˝nego otrzymywanego przez funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej w zamian za wy˝ywienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833 — Ministra Zdrowia z dnia 15 paêdziernika 2003 r. w sprawie ograniczenia wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 187

12653

12656 12678 12681

12684 12688 12689 12690

1824
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 paêdziernika 2003 r. w sprawie oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Wywiadu Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: Rozdzia∏ 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: ———————
1)

1) w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania komisji lekarskich w sprawach orzekania o zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Wywiadu; 2) zasady oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Wywiadu; 3) tryb orzekania o zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Wywiadu przez komisje lekarskie podleg∏e Szefowi Agencji Wywiadu, zwane dalej „komisjami lekarskimi”.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.