You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 paêdziernika 2003 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 1667 — Konwencja nr 3 dotyczàca mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporzàdzona w Stambule dnia 4 wrzeÊnia 1958 r.   .   .   .   .   .   .   .   . 1668 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji nr 3 dotyczàcej mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporzàdzonej w Stambule dnia 4 wrzeÊnia 1958 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1669 — Porozumienie wiedeƒskie ustanawiajàce mi´dzynarodowà klasyfikacj´ elementów graficznych znaków, sporzàdzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 paêdziernika 1985 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1670 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia wiedeƒskiego ustanawiajàcego mi´dzynarodowà klasyfikacj´ elementów graficznych znaków, sporzàdzonego w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienionego dnia 1 paêdziernika 1985 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1671 — Konwencja o bezpieczeƒstwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu wspó∏dzia∏ajàcego, sporzàdzona w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r.   .   .   .   . 1672 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o bezpieczeƒstwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu wspó∏dzia∏ajàcego, sporzàdzonej w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r.   .   .   .   . 1673 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej, Rzàdem Republiki Czeskiej i Rzàdem Republiki S∏owackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisana w Orawskim Hradzie dnia 20 wrzeÊnia 2001 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1674 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej, Rzàdem Republiki Czeskiej i Rzàdem Republiki S∏owackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 wrzeÊnia 2001 r.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA: 1675 — Ministra Finansów z dnia 23 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarzàdzajàcej wolnym obszarem celnym w Gliwicach . . . . . . . . . . . 11867 1676 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 wrzeÊnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . 11868 11785 11801 11802

Nr 172

11826 11827 11847 11850

11866

1667
KONWENCJA NR 3 dotyczàca mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporzàdzona w Stambule dnia 4 wrzeÊnia 1958 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 4 wrzeÊnia 1958 r. w Stambule zosta∏a sporzàdzona Konwencja nr 3 dotyczàca mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, w nast´pujàcym brzmieniu: Przek∏ad KONWENCJA NR 3 dotyczàca mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporzàdzona w Stambule dnia 4 wrzeÊnia 1958 r. Rzàdy Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Belgii, Republiki Francuskiej, Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Tureckiej, cz∏onkowie Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, pragnàc za wspólnym porozumieniem zorganizowaç mi´dzynarodowà wymian´ informacji z zakresu stanu cywilnego, uzgodni∏y, co nast´puje: