DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 wrzeÊnia 2003 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 156

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1518 — z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10714

ROZPORZÑDZENIA: 1519 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏acania oraz umarzania kredytów studenckich i po˝yczek studenckich, wysokoÊci kredytu studenckiego i po˝yczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywania odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich oraz wysokoÊci oprocentowania po˝yczki i kredytu studenckiego sp∏acanego przez po˝yczkobiorc´ lub kredytobiorc´   .   .   .   .   .   . 10719 1520 — Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania post´powania wyjaÊniajàcego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych   .   . 10719 1521 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie w´gla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10723 1522 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzàcego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod w´glowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10724 1523 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzàcej z Ukrainy   .   . 10725 1524 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10726 1525 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci oraz za urz´dowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10728 1526 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10740 1527 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia wzorów i sposobu udost´pniania urz´dowych formularzy wniosków stosowanych w sàdach rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste w systemie informatycznym  .   .   .   .   .   . 10746 1528 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci op∏at od wniosków o wydanie odpisów ksiàg wieczystych i zaÊwiadczenia o zamkni´ciu ksi´gi wieczystej wydawanych przez Centralnà Informacj´ Ksiàg Wieczystych   .   .   .   .   .   . 10765 1529 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeƒ, za które funkcjonariusze po˝arnictwa pe∏niàcy s∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej sà uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upowa˝nieƒ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10765 1530 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie op∏at konsularnych 10766

1531 — Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania op∏at zwiàzanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego   .   . 10773 1532 — Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kszta∏cenia podyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych   .   .   . 10776