You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 lipca 2003 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 132

UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1222 — z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie skorygowania wyników g∏osowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyra˝enia zgody na ratyfikacj´ Traktatu dotyczàcego przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8846 OBWIESZCZENIE PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1223 — z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyra˝enia zgody na ratyfikacj´ Traktatu dotyczàcego przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8847 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1224 — z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie terminów p∏atnoÊci uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potràceƒ z tych nale˝noÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8851 ROZPORZÑDZENIA: 1225 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu dzia∏ania publicznych placówek kszta∏cenia ustawicznego i publicznych placówek kszta∏cenia praktycznego, w tym publicznych oÊrodków dokszta∏cania i doskonalenia zawodowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1226 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kszta∏cenia ustawicznego, publicznego oÊrodka dokszta∏cania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kszta∏cenia praktycznego   . 1227 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urz´dów miar   . 1228 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dla zmechanizowanego sprz´tu gospodarstwa domowego w zakresie poziomu ha∏asu emitowanego przez ten sprz´t   .   .   .   .   .   .   .   . 1229 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zak∏adów aktywnoÊci zawodowej   .   .   .   .   .   .   . 1230 — Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1231 — Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protoko∏u obowiàzkowej kontroli   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1232 — Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie op∏at uiszczanych przez posiadaczy urzàdzeƒ reprograficznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1233 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ jakoÊciowych, jakie powinny spe∏niaç zbo˝a obj´te zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakoÊci tych zbó˝   .   .   .   .   .   . 1234 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równowa˝nika pieni´˝nego przys∏ugujàcego funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1235 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przys∏ugujàcej funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego   .   .   . 1236 — Ministra Ârodowiska z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1237 — Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych   .   . 1238 — Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych   .   .   .   .   .   .   .

8854 8857 8861 8868 8869 8871 8875 8880 8881 8886 8888 8890 8891 8903