You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 lipca 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1177 — z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i kierunków dzia∏aƒ oraz sposobów realizacji zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy Unii Europejskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8593 1178 — z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej 8645 ROZPORZÑDZENIA: 1179 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu   .   .   .   .   .   .   .   . 8688 1180 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ po likwidacji Przedsi´biorstwa Robót Górniczych „Mys∏owice” Sp. z o.o.   .   .   .   . 8688 1181 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu przez ˝o∏nierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kszta∏cenie w czasie studiów lub nauki   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8689 1182 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8689 1183 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery   .   .   . 8690 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1184 — z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu b∏´dów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8692

Nr 129

1177
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i kierunków dzia∏aƒ oraz sposobów realizacji zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy Unii Europejskiej Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 64, poz. 592.

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i kierunków dzia∏aƒ oraz sposobów realizacji zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 102, poz. 928 i Nr 222, poz. 1866) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1: a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: „6) ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich.”,