You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 lipca 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1109 — z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7721 1110 — z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Udzia∏u Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku   .   .   .   .   .   .   .   . 7722 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1111 — z dnia 1 lipca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Zagranicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7722 OBWIESZCZENIE 1112 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7723

Nr 118

1109
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 2. Pe∏nomocnik pe∏ni jednoczeÊnie funkcj´ Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie odr´bnych przepisów. § 2. 1. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y opracowywanie i nadzór nad wdra˝aniem koncepcji przyspieszenia realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, w szczególnoÊci autostrad, zwanych dalej „inwestycjami drogowymi”. 2. Zadania okreÊlone w ust.1 Pe∏nomocnik wykonuje w szczególnoÊci przez: 1) podejmowanie dzia∏aƒ w celu pozyskania ze êróde∏ krajowych i zagranicznych Êrodków finansowych niezb´dnych do przyspieszenia realizacji inwestycji drogowych, w tym absorpcji Êrodków Unii Europejskiej przeznaczonych na te inwestycje; 2) koordynowanie dzia∏aƒ administracji rzàdowej w zakresie przygotowania inwestycji drogowych, w tym ustalania lokalizacji dróg krajowych, nabywania przeznaczonych pod nie nieruchomoÊci oraz uzyskiwania pozwoleƒ na budow´; 3) koordynowanie dzia∏aƒ w zakresie przyspieszenia realizacji inwestycji drogowych, w tym dostosowania sieci dróg krajowych do wzmo˝onego ruchu samochodów ci´˝arowych zwiàzanego z przystàpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; 4) monitorowanie realizacji inwestycji drogowych; 5) inicjowanie i prowadzenie prac zwiàzanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych dotyczàcych inwestycji drogowych. § 3. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocnikowi, w szczególnoÊci przez udost´pnianie informacji niezb´dnych do realizacji jego zadaƒ.

Related Interests