You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 czerwca 2003 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 110

USTAWA 1039 — z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych . . . . . . . 7210

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1040 — z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Organizacji Âwiatowej Wystawy EXPO 2010 we Wroc∏awiu . . . . . . . . . . . 7211 1041 — z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu post´powania Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego w razie stwierdzenia ich niezgodnoÊci . . . . 7211 1042 — z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7212

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1043 — z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 — z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie okreÊlenia podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . 1045 — z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe . . . . . . . . . . 1046 — z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by . . . . . . 7215 7216 7217 7217

ROZPORZÑDZENIA: 1047 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzàcej z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 — Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskar˝onych, Êwiadków i innych uczestników post´powania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych niemo˝noÊç stawienia si´ na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzàcego post´powanie . . . . . . . . . . . 1050 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste . . . . . . . 1051 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . .

7218 7220

7220 7223 7224

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 110

— 7210 —

Poz. 1039

1052 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci s∏u˝àcych do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów . . . . . . . . . . . . . 1053 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sàdów grodzkich oraz zmiany rozporzàdzenia w sprawie utworzenia sàdów grodzkich . . . 1054 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych . . . . . . . . 1055 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . 1056 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sàdu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporzàdzenia w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . 1057 — Ministra Ârodowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoÊci emisji . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 — Ministra Ârodowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie okreÊlenia wzoru publicznie dost´pnego wykazu danych o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7226 7228 7232 7232 7233 7235 7255

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1059 — z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02 . 1060 — z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7260 . 7260

1039
USTAWA z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z póên. zm.1)) w art. 14 w ust. 2 uchyla si´ pkt 1. Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póên. zm.2)) w art. 12 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: „6) Polski Zwiàzek Dzia∏kowców z tytu∏u u˝ytkowania i u˝ytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów dzia∏kowych.”. ———————
1)

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874) w art. 7: a) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) budynki po∏o˝one na terenie pracowniczych ogrodów dzia∏kowych, nieprzekraczajàce norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjàtkiem zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodarczà,”, b) w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: „6) Polski Zwiàzek Dzia∏kowców, z wyjàtkiem przedmiotów opodatkowania zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodarczà.”. Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680.