DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 czerwca 2003 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 923 — z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 924 — z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, zakresu i trybu wspierania Êrodkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorzàdu województwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6747 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 925 — z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zadaƒ Rady Legislacyjnej oraz szczegó∏owych zasad i trybu jej funkcjonowania   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6751 ROZPORZÑDZENIA: 926 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 927 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania zwolnieƒ od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym   .   . 928 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie okreÊlenia zadaƒ samorzàdu województwa, które mogà byç finansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych   .   .   .   .   .   .   . 929 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania, oprocentowania, sp∏aty i umarzania po˝yczek dla osób niepe∏nosprawnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 930 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych   .   .   . 931 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze Êrodków Funduszu Pracy wynagrodzeƒ wyp∏acanych m∏odocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanych wynagrodzeƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 932 — Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Paƒstwowe Ratownictwo Medyczne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6751 6784 6784 6786 6787   .   .   .   .   .   . 6745

Nr 100

6790 6792

923
U S TA W A z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 2: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) kwota A cukru — iloÊç cukru buraczanego, jaka mo˝e byç wyprodukowana w danym roku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek krajowy w okresie od dnia 1 paêdziernika danego roku rozliczeniowego do dnia 30 wrzeÊnia nast´pnego roku rozliczeniowego,”, b) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu: „8a) kwota A izoglukozy i kwota A syropu inulinowego — iloÊç odpowiednio izoglukozy i syropu inulinowego, jaka mo˝e byç wyprodukowana i wprowadzona na rynek krajowy w roku rozliczeniowym,”,