You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 maja 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 867 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych . 6305 868 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6430

Nr 94

867
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 7 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych Na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 42 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1905) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ automatycznà rejestracj´ w przywozie na polski obszar celny niektórych towarów rolnych, polegajàcà na: 1) obowiàzku uzyskania pozwolenia na przywóz towarów wymienionych: a) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w okresie do dnia 30 czerwca 2003 r., b) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2003 r., ———————
1)

c) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r.; 2) rejestracji przez organ celny przywozu towarów wymienionych: a) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w okresie do dnia 30 czerwca 2003 r., b) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2003 r., c) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r.”; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Obowiàzek, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie dotyczy towarów przywo˝onych na polski obszar celny i zg∏aszanych organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu w ramach kontyngentu taryfowego. 2. W przypadku posiadania pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji, a nast´pnie uzyskania pozwolenia na ten sam towar w ramach kontyngentu taryfowego, iloÊç lub wartoÊç towaru przywieziona na podstawie pozwolenia udzielonego w ramach kontyngentu taryfowego w terminie wa˝noÊci pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Related Interests