You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 maja 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 806 — z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 5905 807 — z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia krajów o gospodarce nierynkowej na potrzeby post´powania antydumpingowego . . . . . . . . . . . . . . 5921 808 — z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych samorzàdom wojewódzkim i powiatowym . . . 5922 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 809 — z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego . . . . . . . . . . . . . . 5925 ROZPORZÑDZENIA: 810 — Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagaƒ technicznych i wyposa˝enia statków ˝eglugi Êródlàdowej . . . . . . . . . . . . . . . . 811 — Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaÊwiadczenia o z∏omowaniu statku polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 — Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wp∏at do Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej . . . 813 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi S∏u˝by Wi´ziennej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju i przeniesieƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie aplikantów w sàdach wojskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 — Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie okreÊlenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawnoÊci oraz wysokoÊci udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu Êrodkami transportu sanitarnego . . . . . . . . . . 816 — Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci cz´Êciowej odp∏atnoÊci za koszty wy˝ywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym . . . . 817 — Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 818 — z dnia 12 maja 2003 r. sygn. akt SK 38/02 . . . . . . . . . . . . . . . 5980 5959 5966 5968 5969 5972 5973 5974 5975

Nr 88

806
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: ———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055.

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 833, z 2001 r. Nr 30, poz. 336 i Nr 107, poz. 1177, z 2002 r. Nr 64, poz. 589 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 34.