You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 maja 2003 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 789 — z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5698

Nr 86

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 790 — z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spó∏ek, przedsi´biorstw paƒstwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç na potrzeby bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa, a tak˝e spó∏ek realizujàcych obrót z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5716 791 — z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5718 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 792 — z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegó∏owych zasad i trybu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do s∏u˝by w Agencji Wywiadu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 793 — z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy Agencji Wywiadu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 794 — z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii s∏u˝bowej oraz opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 795 — z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu   .   .   .   .   .   .   .   . 796 — z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów s∏u˝by, pracy i innych okresów do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 797 — z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA: 798 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie profili kszta∏cenia ogólnozawodowego   .   .   .   .   .   .   .   .   . 799 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeƒ, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 800 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkoÊci wspó∏czynników korygujàcych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 801 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru ksi´gi chorób zakaênych zwierzàt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o wyst´powaniu chorób zakaênych zwierzàt   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 802 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie Êwiadectwa pochodzenia leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego   .   .   .   .   .   . 803 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów Êwiadectw pochodzenia leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 804 — z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5757 5739 5739 5740 5741 5749 5753

5718 5726 5727 5736 5736 5737

Related Interests