You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 maja 2003 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 715 — z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporzàdzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 716 — z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Mi´dzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 717 — z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   .   .   .   . 718 — z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 719 — z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 720 — z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 721 — z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 722 — z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5285 ROZPORZÑDZENIA: 723 — Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 724 — Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiej´tnoÊci przeprowadzonego w celu uznania nabytych przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych   .   .   .   .   .   .   . 725 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualnej   .   .   .   .   .   .   .   .   . 726 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spó∏ek hodowli roÊlin uprawnych oraz hodowli zwierzàt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 727 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania Êrodków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych s´dziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych Êrodków   .   .   .   .   .   .   .   .   . 728 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania Êrodków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych Êrodków   .   .   .   .   .   .   . 729 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu „Ognisko Âwiat∏a i Mi∏oÊci”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 730 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu zg∏aszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powo∏ywania komisji   .   .   .   . 731 — Ministra Ârodowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzàcy mogà ubiegaç si´ o ustalenie programu dostosowawczego   .   .   .   . 732 — Ministra Ârodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii 733 — Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia   .   .   .   . 5226 5226 5226 5246 5266 5268 5276

Nr 80

5286 5288 5289 5301 5303 5304 5306 5307 5307 5309 5313

Related Interests